Schedule

29.02.2024 82. Meijin A-Class / round 9 Nagase (5-3) - Nakamura (4-4)
Watanabe (4-4) - Hirose (3-5)
Sato A. (4-4) - Inaba (3-5)
Toyoshima (6-2) - Sugai (5-3)
Sasaki Y. (3-5) - Saito Sh. (3-5)

see actual ranking

03.03.2024 49.Kio / Game 3 Fujii - Ito  
17.03.2024 49.Kio / Game 4 Ito - Fujii  
26.03.2024 49.Kio / Game 5 Fujii - Ito