Schedule

09.04.2020 61. Oi Challenger league Abe (0-3) - Kamimura (0-3) see actual ranking
08./09.04.2020 78. Meijin / Game 1 Toyoshima - Watanabe  
10.04.2020 61. Oi Challenger league Sugai (3-0) - Fujii S.(3-0) see actual ranking
10.04.2020 91. Kisei / Quarterfinale Goda - Sato A. see table of pairings ...
15.04.2020 61. Oi Challenger league Sasaki (2-1) - Honda (1-2) see actual ranking
25./26.04.2020 78. Meijin / Game 2 Watanabe - Toyoshima  
07./08.05.2020 78. Meijin / Game 3 Toyoshima - Watanabe  
19./20.05.2020 78. Meijin / Game 4 Watanabe - Toyoshima  
27./28.05.2020 78. Meijin / Game 5 Toyoshima - Watanabe  
10./11.06.2020 78. Meijin / Game 6  Watanabe - Toyoshima  
18./19.06.2020 78. Meijin / Game 7 Toyoshima - Watanabe